Svelvik Tennisklubb søker ny trener/trenere

En klubb i vekst med 250 medlemmer, beliggende i Svelvik, Norges nordligste sørlandsby. Vi er Norges mest sosial klubb med mange sosiale turneringer og en egen sosialminister.

We want you! Ung sulten person med pågangsmot.

 • Vi søker etter to personer, en tennistrener og en padeltrener, ev. alt kombinert under en trener.
 • Ansvarlig for tennisskolen, klubbens hovedtrener. Totalt ansvar for alt som skjer i tennisskolen. Info til foreldre/deltakere, oversikt over hvem som er med. Kontakt med kasserer så vi er sikre på at alt blir fakturert.  Jobbe med å rekruttere flere i tennisskolen.
 • Utvikle turneringsspillere
 • Ansvarlig for alt av turneringer. Vintercup, vårcup, junior turneringer, klubbmesterskap, andre turneringer vi ønsker å arrangere, ADAX GP.
 • Være med å skape mere aktivitet i klubben, arrangere lokale samlinger i helgene for våre juniorer. Invitere naboklubber til lokale turneringer.
 • Divisjonstennis, herunder Lisens, og resultat registreringer. (Lisens via Sportsadmin)
 • Utvikle aktivitetene i IFO, motivere barna til fysisk utfoldelse, ikke minst tennis.

Betingelser etter avtale.

Kontakt Audun Kleven, ak@godset.no eller 97039093.

Publisert i Klubbinfo

Årsmøte 25. mars

Adaxhallen

Velkommen til årsmøte fredag 25. mars kl 18.00 i Adaxhallen.

Saker til årsmøte må være sendt styret v/Audun Kleven ak@godset.no innen 14 dager før årsmøte.

Se på årsregnskapet
Se på budsjettet for 2022
Se på årsberetning for 2021
Se på kontrollkomiteens beretning for 2021
Se på Valgkomitèens forslag til styresammensetning 2022

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av møteleder, valg av sekretær og to til å skrive under årsmøteprotokollen.
 4. Godkjenne styrets årsberetning.
 5. Behandle årets regnskap.
 6. Behandle godkjente innkomne forslag
 7. Behandle medlemskontigent for 2022, gi styret fullmakt til å fastsette priser på tennisskole og baneleie.
 8. Vedta budsjett 2022
 9. Valg av styret, valgkommite, kontrollkomite, revisor, representasjon i ulike fora.
 10. Sosialt.

 

Publisert i Klubbinfo

Info til medlemmene fra styret i STK

Last ned som PDF

Styret i Svelvik Tennisklubb (STK) er gjort kjent med at det har blitt stilt spørsmål rund beslutningen om å etablere en double og single padelbane inne i ADAX hallen på den ene tennisbanen.

Styret har forståelse for at det stilles spørsmål og tar selvkritikk på at informasjon ikke kommer ut på en informativ og riktig måte, det gjelder også informasjon generelt.

Svelvik Tennisklubb (STK) har alltid forsøkt å tenke langsiktig i utvikling av klubben. Det viser historien og det faktum at STK pr i dag har eget tennisanlegg som består av hall og utebaner, i lille Svelvik. Tennis sporten er en sport som beveger seg opp og ned. Med Casper Ruud i verdenstoppen har interessen for tennis økt i Norge generelt, i STK har det dessverre ikke medført noen økning i antall medlemmer eller bruk av tennisbaner sammenliknet med før Casper Ruud.

Padel tennis er den raskets voksende racket idretten i verden pr i dag. Den har eksistert siden 1969 (oppfunnet i Mexico av Enrique Corcuera) og har de siste årene eksplodert i verdens sammenheng. Norden generelt og Norge spesielt ligger en del etter i utvikling av idretten selv om Sverige har spillere i verdenstoppen.

Da STK bestemte seg i 2018 for å etablere Padel bane var det etter lang vurdering om det skulle legges inne på den ene banen eller som et uteanlegg. Den gang var usikkerheten rundt Padel stor og klubben turte ikke den gang å ta en av banene inne til dette formål i fare for at den ikke ble benyttet. Så viser det seg at Padel har tilført STK økning i medlemmer og ikke minst brukere (en må ikke være medlem av STK for å bruke Padelbane), det har i tillegg gitt klubben en inntektsøkning STK aldri noen gang har hatt eller sett liknende til over drift.

I perioden fra Padelbane 1 ble etablert og frem til 1.10.2021 hvor Padel bane 2 ute har vært i bruk ca. 1,5mnd har STK hatt en samlet inntekt på kr 295.000,-. Dette er da basert på dager uten regn, snø, kulde osv. Vi har regnet ut at det er snakk om en periode ca. 6-6,5mnd pr år det er utleieperiode

I samme periode har STK hatt inntekt fra time bestillinger på bane 2 inne i ADAX Hallen på 63,5 time à kr 150. Altså kr 9.525,- på 1,5 år. Og den var ikke noe mer utleid i periodene før. Dette viser bare hvor lite bane 2 er i bruk.

 

For å synliggjøre tall:

Tallgrunnlag som er benyttet: regnskap 2018, 2019 og 2020.

Forutsetninger styret har hensyntatt og tatt ut av regnskapstall for disse årene er for å ha best grunnlag for fremtiden i analysen. Følgende er derfor tatt ut fra regnskap:

 • Tatt vekk kommunalt tilskudd til IFO som vi nå ikke lenger vil få
 • Investeringer (STK har alltid kostnadsført 100% respektive år)
 • Moms kompensasjon som knyttes direkte til investeringer
 • Bingo Inntekt (for usikker og variabel inntekt STK ikke kan påvirke).

Hva blir så resultatet for STK når disse 4 punkter tas ut:

 • Driftsresultat 2018: – 390.747,55
 • Driftsresultat 2019: – 411.909,52
 • Driftsresultat 2020: – 182.737,25

 

2020 var et spesielt år pga. Corona med støtteordninger tildelt klubben, derfor en del bedre resultat enn 2018 og 2019. Uansett er det underskudd på driften i 2018, 2019 og 2020.

Vi ønsker også å synliggjøre inntekten til STK slik at medlemmene kan få innsikt og større forståelse for hvordan STK driftes. IFO er den største enkeltposten i sum, men er også den største utgiftsposten med ansatte og tilknyttede driftskostnader. Et overskudd i IFO er avhengig av antall barn. STK må ha 34 barn for å gå i 0,-. De andre inntektene er knyttet til drift.


INNTEKTER

Inntekt / år

2018

2019

2020

2021 (pr 15.nov)

Medlemskontigent

Kr 97.530,-

Kr 93.202.

Kr 103.000,-

Kr 101.500,-

IFO (foreldrebet)

Kr 679.084,-

Kr 726.008,-

Kr 907.592,-

Kr 996.122,-

Sponsorer/premie mm

Kr 174.750,-

Kr 210.650,-

Kr 115.400,-

Kr 125.000,-

Tennis Skole

Kr 250.210,-

Kr 279.765,-

Kr 233.165,-

Kr 217.587,-

Utleie/strøtimer Tennisbane

 

Kr 16.000,-

 

Kr 12.347,-

 

Kr 11.418,-

 

Kr 12.637,-

Utleie/strøtimer Padelbane

 

Kr 0,- (ikke etabl)

 

Kr 12.300,-

 

Kr 57.020,70

 

Kr 238.119,-

 

Utvalg kostnader for å synliggjøre

Utgift / år

2018

2019

2020

Strømutgifter

Kr 115.040,-

Kr 124.404,-

Kr 105.528,-

IFO (samlet m/lønn)

Kr 851.060,-

Kr 967.229,-

Kr 1.015.279,-

Tennis Skole

Kr 420.704,-

Kr 275.240,-

Kr 251.363,-

Forsikring (ca.)

Kr 40.000,-

Kr 40.000,-

Kr 40.000,-

Drift anlegg (ca.)

Kr 50.000,-

Kr 50.000,-

Kr 50.000,-

 

Inntekt vs. kostnadene ved å drifte hallen og tennisskole er med underskudd og STK er totalt avhengig av å ha andre inntektskilder for å kunne ha dette tilbud. Det kan ikke baserer seg på medlemskontingent, tennisskole og inntekt på baneleie alene. IFO gir STK inntekt i form av overskudd når det er flere enn 34 barn, under tallet 34 er det kun en utgiftspost. Da er det kun sponsorinntekter samt noe inntekt fra diverse turneringer igjen. Inntekt fra turneringer ikke store inntekstbidraget og utgjør i snitt ca. kr 20-30.000,-. Padel tennis har gitt STK et stort løft, og ved å tilby dette inne under tak vil STK få et viktig løft i inntekt hele året uansett vær. Det viser tallene p.t. som er fra utebaner. I tillegg har antall medlemmer har økt som følge av padel tennis.

Inntekstgrunnlaget ved å anlegge 2 stk. padelbaner inne har STK budsjettert forsiktig at kan gi klubben økt inntekt med ca. kr 500.000,- pr år sammenliknet med i dag. Alt er selvfølgelig avhengig av bruk/utleie.

Styret mener at det viktig å tenke på de mulighetene som en sunn og god økonomi i klubben kan gi. Dette kan gi oss mulighet til å videreutvikle det anlegget vi har i dag slik at vi i fremtiden kan gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer og innbyggerne i Svelvik.

Styret i STK er klar over at det i gitte situasjoner er en fordel med to innendørsbaner for tennis, men har konkludert med at fordelene, særlig på den økonomiske siden, uten tvil for oss er klart større enn tapet av en innendørs tennisbane.

I klubbmesterskapet nå sist var det skuffende lav interesse og hele KM kunne avvikles på 1 dag i singel og double. At det neste år da må avvikles over 2 eller 3 dager inne på èn bane, dersom været ikke tillater i spill ute, ser vi på som en fordel. Noen av spillerne måtte spille 3 kamper på rad og finalene var det mildt sagt laber interesse for, og det er noe STK ønsker å gjøre noe med.

IFO er utelukkende positive da det gir de et større tilbud til barna i og med at Padelbane kan benyttes til mer enn å spille padel samt at området rundt padelbanene vil bli etablert for annen bruk. Dette tror vi vil gi økt inntekt for STK i form av større interesse for IFO og foreldre/barn som ønsker å benytte seg av dette tilbud.

Padel banene som etableres inne er av type som enkelt kan demonteres dersom det viser seg at satsningen er feilslått uten at det har gått ut over dagens dekke. Økonomisk har STK sikret seg ved å nedbetale banene etter inntektsprinsipp. Så det er ingen økonomisk risiko for STK å gjennomføre. Dette betyr at et årsmøte eller styret, eksisterende eller nytt, på et hvilket som helst tidspunkt kan velge å fjerne padelbanene fra hallen og tilbakeføre hallen med 2 tennisbaner, uten at det vil påhvile klubben noen økonomiske krav.

Tennisskolen for alle aldre er det ikke noe utfordring å avvikle på 1 bane og vi står da igjen med at tidsrommet for de som ønsker å spille Tennis begrenser seg noe sett i sammenlikning med å ha 2 baner. Men dette er altså snakk om 63,5 time fordelt på 1,5 år. STK tror ikke det vil by på stor utfordring å tilpasse disse timer til den ledige kapasiteten det allerede er på bane 1 pr i dag da heller ikke bane 1 er i nærheten å ha noen form for sprengt kapasitet.

Avtalen STK har inngått med Titansport AS som leverandør av 2 stk. baner for montering inne er under arbeid. Den er i all hovedsak klar, men nøyaktig totalkostnad foreligger ikke pga. fraktkostnad fra fabrikk samt at det er valutakurs på dagen Titansport betaler sin produsent som skal ligge til grunn i avtalen med STK. Avtalen går enkelt ut på det er overskytende inntekt sammenliknet med i dag som brukes til å nedbetale disse 2 baner. Med det så menes at det inntektsgrunnlaget STK har hatt p.t. ikke skal benyttes til å nedbetale 2 x baner, men den inntekt som kommer i tillegg til dette. Det betyr at det betales over drift og STK vil ikke måtte ta av andre inntekter enn hva STK klarer å skape ekstra.

Slik det ser ut pr skrivende stund er det en totalkostnad for disse 2 banene på ca kr 600.000,- eks mva. Med det forsiktige budsjettet STK har lagt til grunn med økt inntekt på ca kr 500.000,- ved utleie av padelbaner så er altså dette nedbetalt på ca. 1,5 år.

Titansport sponser STK ved å ha kr 0,- i påslag fra sin produsent. En unik avtale for STK med særdeles lav risiko med en sponsor som allerede har bidratt mye det siste årene med å gi STK ballfangernett ute mot dalen til en verdi av kr 70.000,- eks mva samt klarte å skaffe bane nr 2 ute når alle produsenter hadde 6-12 mnd lev. tid på baner. Også denne bane ble levert av Titansport med kr 0,- i påslag. STK er glad for at Titansport ønsker å bidra med dette og bidra til at STK kan få et inntekstgrunnlag for fremtiden.

STK har forståelse for de som kun er opptatt av tennis og mener at padel ikke bør blandes inn i tennis, men det er altså slik at pr i dag så er faktum at hallkapasitet inne for å spille tennis dekkes av 1 bane med god margin. STK ønsker å være en klubb som også eksisterer i framtiden og gjør derfor dette grepet for å tenke langsiktig. Om det viser seg å være feil så er det enkelt å reversere dette.

Hva private aktører gjør er ikke noe STK kan eller vil blande seg inn i. Hvem som helst må gjerne etablere både tennisbaner, padelbaner og andre baner for den del i Drammen Kommune, Svelvik bydel og tilby dette. Om klubbens medlemmer vil velge dette tilbudet fremfor egen klubbs tilbud vil STK i så fall se på det som at STK ikke klarer å tilby sine medlemmer det medlemmene ønsker seg og det ville jo være synd for STK. Det frykter vi vil medføre medlemsflukt og en sakte men sikker død for STK.

Avtalen STK har skrevet med Padel Friends (PF) er ikke på noen måte en avtale som hindrer STK i å gjøre det STK ønsker eller hindrer PF i å etablerer seg i Svelvik. Avtalen er en avtale PF ønsket å inngå i sin prosess med sin vurdering av å etablere seg i Svelvik. Avtalen sier ikke at PF skal etablerer seg i Svelvik og den sier heller ikke at STK ikke kan utvikle padel tennis i STK sin egen regi.

Utklipp fra avtalen:

Som det fremkommer, har altså PF et ønske om å etablere seg. Etter STK sin forståelse hadde PF fortsatt ikke avklart om de skulle etablere seg eller ikke når STK informerte PF om at STK ville sette opp 2 stk baner inne i ADAX hallen nå i oktober. Vi må også legge til at PF tok kontakt med STK etter avisinnlegget i DT/Svelviksposten og beklaget at det fremkom slik det gjorde i avisen. Det var ikke PF sin hensikt å fremstå som bitre på STK på noen måte. Dersom medlemmer ønsker å lese hele avtalen, kan det gjøres ved å ta kontakt med styreleder Audun Kleven.

Styret har fattet sin beslutning ut fra en genuin interesse for klubbens og medlemmenes beste og mener at vi har kompetanse til det. Det økonomiske opplegget rundt etableringen av de nye innendørs padelbaner er som skrevet uten risiko for klubben og kan som nevnt omgjøres når som helst, dersom det skulle være ønskelig. Styret tror ikke dette vil bli aktuelt, men at løsningen viser seg å bli til det beste for klubben og våre medlemmer, enten vi spiller tennis eller padel-tennis, eller begge deler.

 

Styret Svelvik Tennisklubb.

Svelvik 16.11.2021

Last ned som PDF

Publisert i Ukategorisert

Info til Svelvik tennisklubb sine medlemmer

Svelvik Tennisklubb ønsker å informere om at det vinteren 2022 blir mulig å spille padel tennis innendørs i ADAX hallen. På bane en vil det bli satt opp en singelbane og en double bane. På ledig areal vil det bli satt opp bordtennisbord og anlagt en «kosekrok» med sofa og TV. Her kan man nyte sosialt samvær og en kopp kaffe.

Publisert i Ukategorisert

Hjerterom for tennisinteressert utvekslingselev på videregående?

Youth for Understanding har behov for vertsfamilier og velkomstfamilier. I andre halvdel av august kommer ca 30 utvekslingselever mellom 15 og 18 år fra hele verden til Norge gjennom Youth For Understanding (YFU). De har i år én tennis-interessert gutt som kommer til Norge, 17 år gamle Csongi fra Ungarn. Han er idag uten en vertsfamilie og de hadde håpet på å kunne plassere han i en familie som er aktive i en tennisklubb.

Det er derfor de rekker nå ut en hånd til tennisklubber i håp om å kunne gi han mulighet til å komme til Norge. Er det noen der ute i klubben som tenker det kunne være spennende å ha en utvekslingselev boende hos seg det neste skoleåret eller kanskje teste ut å være velkomstfamilie i 2-3 måneder? 

Hvem er Csongi?
Keve, eller Csongi som han liker å bli kalt, er en 17 år gammel gutt fra Ungarn som beskriver seg selv som en person som er lett å like. Vennene hans beskriver han som morsom og gøy å være sammen med. Han er god å snakke med og liker å hjelpe andre.

Csongi er veldig glad i å være aktiv og liker å spille tennis, stå på snowboard, skøyter/ishockey, dra på sykkelturer og spille håndball (han er keeper). Han er også veldig god på å løse Rubiks kube, noe han liker å gjøre på fritiden.

Csongi ser veldig frem til å oppleve Norges sjøer og elver. Han vil gjerne gå på turer og oppleve norsk natur på nært hold. Han er også glad i å bake og har nylig lært seg å lage makroner, noe han gjerne vil bake for vertsfamilien sin også.

Han håper at utvekslingsåret hans vil lære han å bli mer selvstendig og kanskje klare å finne ut av hva han vil med livet. “I will meet a lot of new situations and I am really curious how I will be able to manage my things alone in the world.”

Her er også en video hvor Csongi presenterer seg selv: https://www.youtube.com/watch?v=oMRoasuF0mE

Her er profilen om Csongi på våre nettsider: https://vertsfamilie.yfu.no/csongi

Hva betyr det å bli vertsfamilie eller velkomstfamilie?
En vertsfamilie får muligheten til å lære om en annen kultur, og lærer samtidig mye om seg selv. Vertsfamilien dekker kost og losji, eleven alle øvrige utgifter. Alt man behøver å tilby er en ledig seng og et ønske om å gi eleven et godt år i Norge. Alle typer familier er velkommen som vertsfamilie for 10 måneder eller velkomstfamilie i 2 til 3 måneder. Elevene skal gå på norsk videregående skole og lære om norsk språk og kultur. Utvekslingselevene bor hjemme hos frivillige vertsfamilier, og med en utvekslingselev i huset kan norske familier få et unikt og spennende år.

Vil dere vite mer om disse elevene eller om det å være vertsfamilie generelt? Kontakt YFU-Norge på Facebook, les mer på nettsiden, send en mail til post@yfu.no eller ring dem uforpliktende på 22698180.

 

Publisert i Ukategorisert

Endelig er det klart for Adax Grand Prix 2021 i Svelvik!

Skohylle fra butikken i Storgaten 49 i Svelvik

Racket1.no er som vanlig medsponsor til arrangementet og vil i år delta med stand i teltet ved Adax-banen ute og med strengeservice til spillerne. Du kan levere din racket til oss i teltet for omstrengning, men jobben vil i år bli utført i vår butikk i Svelvik Sentrum.
I teltet vil vi blant annet ha kasse-salg på tennis og padel baller.
Vi vil også minne om at vår butikk i Storgaten 49 i Svelvik er lang-åpen under hele GP-helgen. Der vil du kunne se/ prøve alt som finnes i vår nettbutikk. Ikke alle vet at vi har et meget stort lager av sko her i Svelvik. Både allcourt, grussko og padelsko. Sko er ikke alltid så enkelt å bestille på nettet, så benytt gjerne anledningen til å besøke oss i Storgaten 49 for å prøve ut sko!
Vi gir 15% rabatt på nettprisene på sko til alle besøkende under hele GP helgen.
Velkommen innom oss for en hyggelig handel!

#Sponsorinnlegg

Publisert i Adax Grand Prix 2021

Beklager – Vi voksne må fortsatt vente (litt til) med tennisspilling

Diskusjonen har gått frem og tilbake her om vi kunne åpne hallen og bookingen igjen det siste døgnet.

Styreleder i DTK har i går vært i kontakt med beredskapssjef Sten Petter Aamodt i Drammen kommune om hvilke retningslinjer som gjelder for tennishaller. Han sjekket til og med med kommuneadvokaten før han ga endelig svar.

Etter de nye smittevernforskrifter/retningslinjer vedtatt 2 februar, gjelder følgende for oss i STK:

Vi hadde alle håpet å kunne åpne opp igjen nå siden treningssentre kan, men er glade for at i alle fall barn og unge under 20 år kan drive med aktiviteter igjen. Som dere skjønner må vi smøre oss med tålmodighet litt til – det blir ny behandling i Formannskapet 12 februar. Ifølge kommunen håper de at flere lettelser i tiltakene da (vis trenden med lavere smittetrykk holder seg og flere er vaksinert), slik at vi voksne også kan spille tennis igjen og gjøre andre fritidsaktiviteter igjen.

Til dere som har barn på tennisskolen minner vi om at det er svært viktig å følge klubbens smittevernrutiner:

 1. Bli hjemme hvis du ikke er frisk eller har luftveissymptomer
 2. Bruk antibac før og etter spill. 
 3. Kom maks 5 min før spill, og forlat hallen med en gang timen er over.
 4. Husk god avstand – minst 1 meter, helst 2 meter.
 5. Garderobene vil være stengt.

Følg med på nettsiden vår og på Facebook – håper vi snart kan sees på banen igjen! I mellomtiden krysser vi fingrene og håper smittetallene holder seg lave!

Styret og trener

Her er nye, gjeldende forskrifter for Drammen kommune:

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/letter-pa-flere-koronatiltak/

Publisert i Ukategorisert

Utenbanene er åpne

Det er nå mulig å spille på utenbanene, men man må følge disse reglene:

KJØREREGLER FOR SPILL PÅ UTEBANENE 

 • Banen skal ALLTID bookes i MATCHI i forkant

 • En forutsetning for spill er at man er frisk og at generelle smittevernregler følges.

 • Totalt kan det være 5 personer i en gruppe inkludert voksen, trener/leder
 • Ved flere grupper må det være minst 5 meter mellom gruppene (annenhver bane)
 • Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller
 • Det bør kun spilles singlespill, doublespill kun dersom man er i samme husstand

 • Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
 • En bør unngå berøring av ball, dvs. spille uten serve
 • Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hand
 • Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen
 • Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand
 • Det bør brukes antibac (eller såpevann) til håndvask både før, under og etter trening
 • Klubbhuset og hallen er stengt og skal ikke under noen omstendigheter benyttes. Drikke osv må tas med hjemmefra.
 • Alle baller man har benyttet må plukkes opp før man forlater banen
 • Spillerne som kommer for å spille skal vente utenfor banen til de som skal avslutte spill har forlatt banen
 • Barn som spiller skal alltid ha følge med en voksen person fra husstanden
 • Smitteforebyggende tiltak som god hånd- og hostehygiene skal følges

En forutsetning for å holde banene åpne er at alle følger reglene beskrevet over og at foreldre går gjennom disse med sine barn. Dersom reglene ikke blir fulgt vil Svelvik Tennisklubb bli nødt til å stenge anlegget for all aktivitet

Last ned Kjøreregler for bruk av utebanen

Last ned Brev fra Tenisforbundet til klubbene vedr oppdatering ifm koronasituasjonen 05.04 og koronavettregler

Publisert i Ukategorisert

Referat fra årsmøte i STK for 2019

Dato: 07.02.2020
Sted: Adax hallen

Tilstede: Per Øyvind Larsen, Audun Kleven, Stig-G. Jensen, Anders Andersen, Jurjan Kuil, Aletta Iburg Kuil, Nino Arino, Tore Skognes, Claes Gilljam, Espen Smedberg, Alexander Hansen, Frank Indresand, Frank Herman, Anne Herman, Anne Løvlie, Ann-Kristin Jacobsen, Aleksander Schie, David Knudsen og Karete Arntzen.

 1. Godkjenning av innkalling
  Innkalling ble enstemmig godkjent.

 2. Valg av dirigent og referent
  Audun Kleven ble valgt til dirigent, Stig-Gunnar til referent

 3. Årsberetning
  Audun leste opp årsberetningen. Denne ble godkjent.

 4. Årsregnskap 2019
  Regnskap godkjent.

 5. Budsjett 2020
  Audun la frem budsjettforslag for 2020. Godkjent.

 6. Medlemskontigent; forslag at vi beholder kontigenten som vi hadde i 2019. Dette ble vedtatt.
  Passiv kr. 300,-
  Junior/student kr. 600,-
  Senior kr. 1000,
  Familie kr. 1500,-
  Pensjonist kr. 600,-
  Student kr. 600,-

 7. Valg av styre
  Følgende styre ble valgt:
  Leder:             Audun Kleven
  Nestleder:            Anders Andersen (2 år)
  Kasserer:            Geir Korneliussen (2 år)
  Sekretær:            Stig-G. Jensen
  Styremedlem:      Tore Skognes
  1. Varamedlem:      Jurian Kuil
  2. Varamedlem:      Claes Gilljam

  Kontroll komite: Per Steen og Inge Kaasin

  I tillegg ble disse verv valgt:
  Revisor:  Revisorgruppen
  Valgkomité:  Tor Skjærsvold, Inge Kaasin (leder), Jurjan Kuil og Per Ørnulf Steen.
  Internett ansvarlig:  Aletta Iburg Kuil
  Rep. Idrettsrådet: Stig-Gunnar Jensen
  Kontakt krets/region: Anders Andersen og vara Audun Kleven
  Turneringsansvarlig: Nino Arino
  Sportsligleder: Nino Arino
Publisert i Ukategorisert

Grand Prix program 2019

Bertel O. Steen Grand Prix

Bertel O Steen Grand Prix video

Opplev Norges råeste tennisturnering i Svelvik. Se våre spillere hamle opp med internasjonal motstand og toppen av norsk tennis – fri entré.

TORSDAG

17.00: Kvalifisering Herrer Single

FREDAG

17.00: Kvalifisering Damer og Herrer Single

Kvartfinale Herrer Double

LØRDAG

10.00: 1. runde Herrer Single

Kvartfinaler Damer og Herrer Single

Semifinaler Damer og Herrer Double

 

21.00: Konsert med Christine Meyer og Geir Langslet.
Dørene åpner kl.18.00, øl og vinservering.
Billettservice: 970 39 093 og 928 43 943.
Er det billetter til overs selges disse ut ved inngangen til konsertlokalet når dørene åpnes kl.18.00.
Billettpriser ved bestilling: 100,- Billettpris ved kjøp ved inngang: 150,-SUPERDUO: Geir Langslet (Lava/MGP) og Christine Meyerleverer  musikalske innslag og fest-/dansemusikk på høyt nivå. Dette er et skikkelig superteam: Christine Meyer er høyaktuell i showet «Tina – Simply the best», hvor hun imponerer stort som Tina Turner.
Geir Langslet har vært kapellmester i MGP fem ganger, og dirigert den internasjonale finalen tre ganger. Han var bandleder for Åge Sten Nilsens Queen-show «The Show Must go On», og spilte i LAVA i 20 år (hvor også Randy Crawford, Marius Müller, m.fl. var innom). I tillegg har Geir Langsletvært kapellmester i NRK i flere år.Christine Meyer har i tillegg vært korist i Hege Schøyen og Øyvind Bluncks revyer, og sang i Geir Wentzel band i 12 år. Senere har vi sett henne i Beat for Beat og hørt stemmen hennes i en mengde av de mest populære tegnefilmene. Hun er ei tøff sangerinne, med en varm og rå soulstemme som takler alle sjangere innen pop, disco, funk og rock.

SØNDAG

10.00: Semifinaler i Damer og Herrer Single

Finaler i Damer og Herrer Single og Double.

Premieutdeling

PÅMELDINGSINFO FOR SPILLERE

VARSEL OM STENGING AV VEI. Forbindelsen mellom Juve og Ebbestad via Blåbærstien vil være stengt for biltrafikk forbi tennisanlegget grunnet GP-turneringen, fra og med lørdag 22.06 kl. 08.00 til og med søndag 23.06 kl. 19.00.

Publisert i Bertel O. Steen Grand Prix 2019

Årets første hjemmekamp

Førstelaget spiller første hjemmekamp mot Berg på søndag kl. 11.00. Det blir grilling. Vi spiller i 2. divisjon i år så det blir tennis på høyt nivå. Alle er velkommen til å heie på oss ??

Publisert i 1.laget herrer, Klubbinfo, Turneringer

Vårdugnad

Da er det klart for dugnad på vårt fine tennis anlegg lørdag 13.4 kl 10.00
Håper mange kan stille den dagen. Blir et par timer bare??
Ta med litt utstyr. Har noen en henger ta den med. 🙂

Publisert i Klubbinfo

Årshjulet for 2020

Svelvik tennisklubb 2016
Januar:
 • Styremøte tirsdag 14. januar kl 18.
 • Vinterranking klasse URT Bronse damer/herrer 17-19 januar
 • Foreldremøte tennisskolen mandag 20. januar kl. 18.00 Anders/Nino
Februar:
 • ÅRSMØTE fredag 7. februar kl 18 Adaxhallen : Audun og Styret, Tore ordner pizza
 • Foreldremøte IFO mandag 17. februar (Karete og ny leder)
Mars:
 • 21. mars kl. 11.00: Sosial Double
 • Vintercup for tennisskolen. (Nino)
April:
 • Vårdugnad lørdag 18. april (Ansvar CG og Tore Skognes)
 • Vårcup Ranking URT Gold og Bronse damer/herrer single og double 24-26 april (Franck Fog er turneringsleder)
 • Albir tur tirsdag 28/4 – 3/5. (Stikkans tennisresor)
Mai:
 • Divisjonstennis for 2 Herrelag.
 • Old boys serien starter. Kaptein Inge Kaasin
Juni:
 • Avslutningscup tennisskolen 6. juni (Nino)
 • Grand Prix 25-28 juni (Tore holder i trådene)
 • Tenniscamp uke 25/26. Nino
August:
 • Tenniscamp uke 33
 • Stand Svelvik-dagene. Lørdag 8. august.
 • Klubbmesterskap senior 28-30 august. Ansvarlig: Franck Fog
September:
 • Klubbmesterskap junior 4-6 september. Ansvarlig Nino og Anders
 • Sosialt klubbmesterskap i double 12. september kl 11. Ansvarlig Tore Skognes og Arne Kristian som turneringsleder.
Oktober:
 • Sosial double lørdag 17. oktober. Ansvarlig: Tore Skognes og SAK
 • Foreldremøte tennisskolen. Ansvarlig Nino og Anders Andersen.
Desember:
 • Julebord styret og ansatte lørdag 12 desember, kl 18. Ansvarlig: Styret
 • KIWI BIFF Cup søndag 27/12 kl 12. Ansvarlig SAK

 

Publisert i Klubbinfo

Nytt bookingsystem!

Fra onsdag 30.januar vil all banebestilling gå via MATCHi. Alle brukere av Senserio vil få en e-post med en aktiveringslenke i løpet av kort tid.

Når du klikker på lenken kommer du til en registrerings side der du velger å opprette en ny konto.

NB! Hvis du er medlem i en annen klubb som også benytter MATCHi og du har en konto der – velger du å logge inn med denne

Når registreringen er fullført er du klar til å booke. Første gang du booker blir du bedt om å registrere et betalingskort.
Kortet vil da også virke om du skal bestille tid i en av de over 250 andre klubber/anlegg som benytter MATCHi Norge og Sverige.

Hvis du har et klippekort i Senserio så har dette blitt flyttet over i MATCHi.

Du har tilgang til tjenesten via pc/smarttelefon/nettbrett med din nettleser. Du kan også laste ned MATCHi-app fra AppStore for å søke/booke ledige tider.

Direktelink til vår nye bookingside: https://www.matchi.se/facilities/svelviktk?lang=no

Publisert i Klubbinfo

Innkalling til årsmøte

Svelvik Tennisklubb innkaller til årsmøte, mandag 11. februar kl. 18.00 i Adaxhallen.

Forslag som ønskes at skal behandles under årsmøte må leveres til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Publisert i Klubbinfo