Info til medlemmene fra styret i STK

Last ned som PDF

Styret i Svelvik Tennisklubb (STK) er gjort kjent med at det har blitt stilt spørsmål rund beslutningen om å etablere en double og single padelbane inne i ADAX hallen på den ene tennisbanen.

Styret har forståelse for at det stilles spørsmål og tar selvkritikk på at informasjon ikke kommer ut på en informativ og riktig måte, det gjelder også informasjon generelt.

Svelvik Tennisklubb (STK) har alltid forsøkt å tenke langsiktig i utvikling av klubben. Det viser historien og det faktum at STK pr i dag har eget tennisanlegg som består av hall og utebaner, i lille Svelvik. Tennis sporten er en sport som beveger seg opp og ned. Med Casper Ruud i verdenstoppen har interessen for tennis økt i Norge generelt, i STK har det dessverre ikke medført noen økning i antall medlemmer eller bruk av tennisbaner sammenliknet med før Casper Ruud.

Padel tennis er den raskets voksende racket idretten i verden pr i dag. Den har eksistert siden 1969 (oppfunnet i Mexico av Enrique Corcuera) og har de siste årene eksplodert i verdens sammenheng. Norden generelt og Norge spesielt ligger en del etter i utvikling av idretten selv om Sverige har spillere i verdenstoppen.

Da STK bestemte seg i 2018 for å etablere Padel bane var det etter lang vurdering om det skulle legges inne på den ene banen eller som et uteanlegg. Den gang var usikkerheten rundt Padel stor og klubben turte ikke den gang å ta en av banene inne til dette formål i fare for at den ikke ble benyttet. Så viser det seg at Padel har tilført STK økning i medlemmer og ikke minst brukere (en må ikke være medlem av STK for å bruke Padelbane), det har i tillegg gitt klubben en inntektsøkning STK aldri noen gang har hatt eller sett liknende til over drift.

I perioden fra Padelbane 1 ble etablert og frem til 1.10.2021 hvor Padel bane 2 ute har vært i bruk ca. 1,5mnd har STK hatt en samlet inntekt på kr 295.000,-. Dette er da basert på dager uten regn, snø, kulde osv. Vi har regnet ut at det er snakk om en periode ca. 6-6,5mnd pr år det er utleieperiode

I samme periode har STK hatt inntekt fra time bestillinger på bane 2 inne i ADAX Hallen på 63,5 time à kr 150. Altså kr 9.525,- på 1,5 år. Og den var ikke noe mer utleid i periodene før. Dette viser bare hvor lite bane 2 er i bruk.

 

For å synliggjøre tall:

Tallgrunnlag som er benyttet: regnskap 2018, 2019 og 2020.

Forutsetninger styret har hensyntatt og tatt ut av regnskapstall for disse årene er for å ha best grunnlag for fremtiden i analysen. Følgende er derfor tatt ut fra regnskap:

  • Tatt vekk kommunalt tilskudd til IFO som vi nå ikke lenger vil få
  • Investeringer (STK har alltid kostnadsført 100% respektive år)
  • Moms kompensasjon som knyttes direkte til investeringer
  • Bingo Inntekt (for usikker og variabel inntekt STK ikke kan påvirke).

Hva blir så resultatet for STK når disse 4 punkter tas ut:

  • Driftsresultat 2018: – 390.747,55
  • Driftsresultat 2019: – 411.909,52
  • Driftsresultat 2020: – 182.737,25

 

2020 var et spesielt år pga. Corona med støtteordninger tildelt klubben, derfor en del bedre resultat enn 2018 og 2019. Uansett er det underskudd på driften i 2018, 2019 og 2020.

Vi ønsker også å synliggjøre inntekten til STK slik at medlemmene kan få innsikt og større forståelse for hvordan STK driftes. IFO er den største enkeltposten i sum, men er også den største utgiftsposten med ansatte og tilknyttede driftskostnader. Et overskudd i IFO er avhengig av antall barn. STK må ha 34 barn for å gå i 0,-. De andre inntektene er knyttet til drift.


INNTEKTER

Inntekt / år

2018

2019

2020

2021 (pr 15.nov)

Medlemskontigent

Kr 97.530,-

Kr 93.202.

Kr 103.000,-

Kr 101.500,-

IFO (foreldrebet)

Kr 679.084,-

Kr 726.008,-

Kr 907.592,-

Kr 996.122,-

Sponsorer/premie mm

Kr 174.750,-

Kr 210.650,-

Kr 115.400,-

Kr 125.000,-

Tennis Skole

Kr 250.210,-

Kr 279.765,-

Kr 233.165,-

Kr 217.587,-

Utleie/strøtimer Tennisbane

 

Kr 16.000,-

 

Kr 12.347,-

 

Kr 11.418,-

 

Kr 12.637,-

Utleie/strøtimer Padelbane

 

Kr 0,- (ikke etabl)

 

Kr 12.300,-

 

Kr 57.020,70

 

Kr 238.119,-

 

Utvalg kostnader for å synliggjøre

Utgift / år

2018

2019

2020

Strømutgifter

Kr 115.040,-

Kr 124.404,-

Kr 105.528,-

IFO (samlet m/lønn)

Kr 851.060,-

Kr 967.229,-

Kr 1.015.279,-

Tennis Skole

Kr 420.704,-

Kr 275.240,-

Kr 251.363,-

Forsikring (ca.)

Kr 40.000,-

Kr 40.000,-

Kr 40.000,-

Drift anlegg (ca.)

Kr 50.000,-

Kr 50.000,-

Kr 50.000,-

 

Inntekt vs. kostnadene ved å drifte hallen og tennisskole er med underskudd og STK er totalt avhengig av å ha andre inntektskilder for å kunne ha dette tilbud. Det kan ikke baserer seg på medlemskontingent, tennisskole og inntekt på baneleie alene. IFO gir STK inntekt i form av overskudd når det er flere enn 34 barn, under tallet 34 er det kun en utgiftspost. Da er det kun sponsorinntekter samt noe inntekt fra diverse turneringer igjen. Inntekt fra turneringer ikke store inntekstbidraget og utgjør i snitt ca. kr 20-30.000,-. Padel tennis har gitt STK et stort løft, og ved å tilby dette inne under tak vil STK få et viktig løft i inntekt hele året uansett vær. Det viser tallene p.t. som er fra utebaner. I tillegg har antall medlemmer har økt som følge av padel tennis.

Inntekstgrunnlaget ved å anlegge 2 stk. padelbaner inne har STK budsjettert forsiktig at kan gi klubben økt inntekt med ca. kr 500.000,- pr år sammenliknet med i dag. Alt er selvfølgelig avhengig av bruk/utleie.

Styret mener at det viktig å tenke på de mulighetene som en sunn og god økonomi i klubben kan gi. Dette kan gi oss mulighet til å videreutvikle det anlegget vi har i dag slik at vi i fremtiden kan gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer og innbyggerne i Svelvik.

Styret i STK er klar over at det i gitte situasjoner er en fordel med to innendørsbaner for tennis, men har konkludert med at fordelene, særlig på den økonomiske siden, uten tvil for oss er klart større enn tapet av en innendørs tennisbane.

I klubbmesterskapet nå sist var det skuffende lav interesse og hele KM kunne avvikles på 1 dag i singel og double. At det neste år da må avvikles over 2 eller 3 dager inne på èn bane, dersom været ikke tillater i spill ute, ser vi på som en fordel. Noen av spillerne måtte spille 3 kamper på rad og finalene var det mildt sagt laber interesse for, og det er noe STK ønsker å gjøre noe med.

IFO er utelukkende positive da det gir de et større tilbud til barna i og med at Padelbane kan benyttes til mer enn å spille padel samt at området rundt padelbanene vil bli etablert for annen bruk. Dette tror vi vil gi økt inntekt for STK i form av større interesse for IFO og foreldre/barn som ønsker å benytte seg av dette tilbud.

Padel banene som etableres inne er av type som enkelt kan demonteres dersom det viser seg at satsningen er feilslått uten at det har gått ut over dagens dekke. Økonomisk har STK sikret seg ved å nedbetale banene etter inntektsprinsipp. Så det er ingen økonomisk risiko for STK å gjennomføre. Dette betyr at et årsmøte eller styret, eksisterende eller nytt, på et hvilket som helst tidspunkt kan velge å fjerne padelbanene fra hallen og tilbakeføre hallen med 2 tennisbaner, uten at det vil påhvile klubben noen økonomiske krav.

Tennisskolen for alle aldre er det ikke noe utfordring å avvikle på 1 bane og vi står da igjen med at tidsrommet for de som ønsker å spille Tennis begrenser seg noe sett i sammenlikning med å ha 2 baner. Men dette er altså snakk om 63,5 time fordelt på 1,5 år. STK tror ikke det vil by på stor utfordring å tilpasse disse timer til den ledige kapasiteten det allerede er på bane 1 pr i dag da heller ikke bane 1 er i nærheten å ha noen form for sprengt kapasitet.

Avtalen STK har inngått med Titansport AS som leverandør av 2 stk. baner for montering inne er under arbeid. Den er i all hovedsak klar, men nøyaktig totalkostnad foreligger ikke pga. fraktkostnad fra fabrikk samt at det er valutakurs på dagen Titansport betaler sin produsent som skal ligge til grunn i avtalen med STK. Avtalen går enkelt ut på det er overskytende inntekt sammenliknet med i dag som brukes til å nedbetale disse 2 baner. Med det så menes at det inntektsgrunnlaget STK har hatt p.t. ikke skal benyttes til å nedbetale 2 x baner, men den inntekt som kommer i tillegg til dette. Det betyr at det betales over drift og STK vil ikke måtte ta av andre inntekter enn hva STK klarer å skape ekstra.

Slik det ser ut pr skrivende stund er det en totalkostnad for disse 2 banene på ca kr 600.000,- eks mva. Med det forsiktige budsjettet STK har lagt til grunn med økt inntekt på ca kr 500.000,- ved utleie av padelbaner så er altså dette nedbetalt på ca. 1,5 år.

Titansport sponser STK ved å ha kr 0,- i påslag fra sin produsent. En unik avtale for STK med særdeles lav risiko med en sponsor som allerede har bidratt mye det siste årene med å gi STK ballfangernett ute mot dalen til en verdi av kr 70.000,- eks mva samt klarte å skaffe bane nr 2 ute når alle produsenter hadde 6-12 mnd lev. tid på baner. Også denne bane ble levert av Titansport med kr 0,- i påslag. STK er glad for at Titansport ønsker å bidra med dette og bidra til at STK kan få et inntekstgrunnlag for fremtiden.

STK har forståelse for de som kun er opptatt av tennis og mener at padel ikke bør blandes inn i tennis, men det er altså slik at pr i dag så er faktum at hallkapasitet inne for å spille tennis dekkes av 1 bane med god margin. STK ønsker å være en klubb som også eksisterer i framtiden og gjør derfor dette grepet for å tenke langsiktig. Om det viser seg å være feil så er det enkelt å reversere dette.

Hva private aktører gjør er ikke noe STK kan eller vil blande seg inn i. Hvem som helst må gjerne etablere både tennisbaner, padelbaner og andre baner for den del i Drammen Kommune, Svelvik bydel og tilby dette. Om klubbens medlemmer vil velge dette tilbudet fremfor egen klubbs tilbud vil STK i så fall se på det som at STK ikke klarer å tilby sine medlemmer det medlemmene ønsker seg og det ville jo være synd for STK. Det frykter vi vil medføre medlemsflukt og en sakte men sikker død for STK.

Avtalen STK har skrevet med Padel Friends (PF) er ikke på noen måte en avtale som hindrer STK i å gjøre det STK ønsker eller hindrer PF i å etablerer seg i Svelvik. Avtalen er en avtale PF ønsket å inngå i sin prosess med sin vurdering av å etablere seg i Svelvik. Avtalen sier ikke at PF skal etablerer seg i Svelvik og den sier heller ikke at STK ikke kan utvikle padel tennis i STK sin egen regi.

Utklipp fra avtalen:

Som det fremkommer, har altså PF et ønske om å etablere seg. Etter STK sin forståelse hadde PF fortsatt ikke avklart om de skulle etablere seg eller ikke når STK informerte PF om at STK ville sette opp 2 stk baner inne i ADAX hallen nå i oktober. Vi må også legge til at PF tok kontakt med STK etter avisinnlegget i DT/Svelviksposten og beklaget at det fremkom slik det gjorde i avisen. Det var ikke PF sin hensikt å fremstå som bitre på STK på noen måte. Dersom medlemmer ønsker å lese hele avtalen, kan det gjøres ved å ta kontakt med styreleder Audun Kleven.

Styret har fattet sin beslutning ut fra en genuin interesse for klubbens og medlemmenes beste og mener at vi har kompetanse til det. Det økonomiske opplegget rundt etableringen av de nye innendørs padelbaner er som skrevet uten risiko for klubben og kan som nevnt omgjøres når som helst, dersom det skulle være ønskelig. Styret tror ikke dette vil bli aktuelt, men at løsningen viser seg å bli til det beste for klubben og våre medlemmer, enten vi spiller tennis eller padel-tennis, eller begge deler.

 

Styret Svelvik Tennisklubb.

Svelvik 16.11.2021

Last ned som PDF

Publisert i Ukategorisert